Uw koffie... natuurlijk vers gebrand!
29 jaar kwaliteit & productkennis
Gratis verzending vanaf 75€
Voor 15u besteld: vandaag verzonden!

Privacy & Cookie Policy

Corbello.be  -  Callistino.be
Corbello BV

Privacy Policy

Hoewel niet iedere bezoeker en/of gebruiker van een website/webshop er zich van bewust is, worden bij ieder bezoek en/of gebruik van een website/webshop ‘persoonsgegevens’ vrijgegeven.  Zo ook op de website(s)/webshop(s) (hierna ook genoemd de ‘Website’) van Corbello BV.  Persoonsgegevens zijn die gegevens die de ‘beheerder’ van de website toelaten de bezoeker en/of gebruiker (hierna ook genoemd de ‘gebruiker’) als (natuurlijke) persoon te identificeren.  Dit is onder andere het geval wanneer de ‘beheerder’ van de Website een directe of indirecte link kan leggen tussen één of meerdere gegevens en een (natuurlijke) persoon.

Voor Corbello is de bescherming van deze persoonsgegevens vanzelfsprekend erg belangrijk. Het doel van deze Privacy Policy is de gebruiker te informeren over welke informatie wordt verzameld, hoe Corbello BV deze informatie mogelijks kan gebruiken en hoe de gebruiker zijn/haar persoonsgegevens kan laten wijzigen of verwijderen.  Door het gebruik van de Website aanvaardt de gebruiker onvoorwaardelijk deze Privacy Policy, en dus ook de (eventuele) verzameling en verwerking, op de wijze zoals in deze Privacy Policy beschreven, van zijn/haar persoonsgegevens.  In deze Privacy Policy krijgt u overzicht van welke gegevens Corbello BV verzamelt en/of verwerkt, voor welke doeleinden, hoe u als gebruiker deze gegevens zelf kan beheren en welke rechten u heeft. 

Corbello aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gebruik van deze Website door personen onder de 18 jaar en behoudt zich het recht voor om bestellingen geplaatst door minderjarigen te weigeren.

1. Wetgeving
De wetgever stelt, terecht, strenge voorwaarden aan het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens, hoofdzakelijk de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna ook genoemd de 'AVG' of 'GDPR' of de ‘Privacywet’) die inwerking getreden is in 2016, is hierin zeer belangrijk.  

2. Welke persoonsgegevens
Onder " persoonsgegevens " wordt onder andere verstaan: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, kredietkaartnummer, enz.  Deze informatie wordt verzameld wanneer de gebruiker intekent op onze nieuwsbrief of andere infovelden invult, wanneer de gebruiker deelneemt aan een wedstrijd, of wanneer de gebruiker een online bestelling plaatst.   Corbello kan tevens informatie m.b.t. de bezochte pagina’s de Website verwerven en behouden. De ingezamelde en/of verwerkte persoonsgegevens kunnen ook locatiegegevens bevatten. Op basis hiervan kan de (vermoedelijke) locatie van de gebruiker op een kaart worden weergegeven. Corbello gebruikt de locatiegegevens uitsluitend om de goede technische werking van de Website te verbeteren en/of te garanderen.

De betalingsmodule van de Website wordt beheerd door een goedgekeurde Europese leverancier van betalingsdiensten, namelijk Lightspeed Payments (via www.mollie.com). De informatie die tijdens de uitvoering van de betaling wordt ingegeven, wordt beheerd door de leverancier van betalingsdiensten en wordt niet meegedeeld aan Corbello.

3. Wie verzamelt de gegevens en wie is de verantwoordelijke van de verwerking
Corbello.be en Callistino.be zijn website(s)/webshop(s) van Corbello BV.

Corbello BV treedt op als verwerkingsverantwoordelijke van uw (persoons)gegevens en iedere andere data in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving waaronder de AVG.  Corbello BV, in deze Privacy Policy ook genoemd ‘Corbello’, is een besloten vennootschap met maatschappelijke zetel Bredabaan 309, 2930 Brasschaat, België, Corbello is geregistreerd in het Rechtspersonenregister Antwerpen onder het BTW-nummer BE0455.003.541.

Corbello is zich terdege bewust van het belang dat de gebruiker, terecht, hecht aan zijn/haar privacy en zijn (persoons)gegevens.  Daarom zal Corbello:

 • uw gegevens niet langer bijhouden dan strikt noodzakelijk voor de verwerking van de gegeven
 • uw persoonsgegevens enkel verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt
 • de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot een minimum beperken 
 • uw uitdrukkelijke toelating vragen om uw als zij dit nodig heeft voor de verwerking van uw persoonsgegevens
 • uw persoonsgegevens niet doorgeven/delen aan/met andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
 • de passende technische en organisatorische maatregelen nemen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd kan blijven

4. Welke gegevens worden verzameld en opgeslagen
Onder persoonsgegevens wordt verstaan: identificeerbare gegevens van een (rechts)persoon. In concreto betreft het de gegevens die doorgegeven worden bij: het plaatsen van een bestelling, de aanvraag voor een offerte, het inschrijven op een nieuwsbrief, wanneer contact opgenomen wordt met Corbello, het creëren van een account op de Website, ... De doorgegeven gegevens (kunnen) zijn: zoals naam, adres, leeftijd, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer, taalvoorkeur, e-mailadres, betalingsgegevens,...  Volgende gegevens worden verzameld noch opgeslagen: politieke voorkeur, ras, afkomst, ....

Corbello verwerkt uw (persoons)gegevens steeds met inachtname van de wettelijke basis, d.w.z.:

 • enkel met verkregen toestemming
 • om te voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting
 • voor de verwerking van de verkoopovereenkomst
 • bij gerechtvaardigd belang dat zwaarder doorweegt dan het belang van de betrokkene.

5. Waarvoor worden uw persoonsgegevens gebruikt
Het verzamelen van persoonsgegevens op de Website heeft als hoofddoel: de Gebruiker ervan een veilige, optimale, gebruiksvriendelijke en, indien mogelijk en/of gewenst, een persoonlijke gebruikerservaring te bieden.  De gegevensverwerking is meestal essentieel voor de werking van de Website en de eventuele bijhorende diensten zoals (niet-limitatief): aankopen via de Website, facturatie, verzending, nieuwsbrieven, (al dan niet) gepersonaliseerde aanbiedingen, de detectie van en bescherming tegen fraude, fouten en/of criminele gedrag, … Uw persoonsgegevens worden op volgende wijzen verzameld:

5.1 Input door de gebruiker
Bepaalde functionaliteiten van de Website, zoals de bestelprocedure, het inschrijven op de nieuwsbrief, de aanmaak van een account,… vereisen dat de gebruiker persoonsgegevens invoert.  

5.2 Technische (hulp)middelen
De Website maakt, zoals de meeste websites, gebruik van verscheidene middelen om het gebruik ervan te optimaliseren en eventuele (technische) fouten in de Website te detecteren:

 • Cookies: Een cookie is een klein blokje gegevens die onze server op de PC van de gebruiker plaatst met o.a. als doel de aankoop te vergemakkelijken. Meer verduidelijking rond onze “cookies” vindt de gebruiker in onze Cookie Policy (klik hier voor onze Cookies Policy).  Meer algemene informatie met betrekking tot "cookies" kan de gebruiker vinden op www.allaboutcookies.org
 • Log-informatie: informatie zoals het IP-adres en diverse telecommunicatie-gegevens
 • Informatie met betrekking tot het gebruikte toestel zoals hardware- en software informatie en netwerk informatie
 • De Website verzamelt eveneens anonieme gegevens, zijnde technische gegevens die uitsluitend voor interne doeleinden gebruikt worden om een beeld te krijgen van de Gebruikersnavigatie op de Website

6. Worden uw persoonsgegevens gedeeld met derden?
De persoonsgegevens worden principieel enkel verzameld en/of verwerkt voor gebruik binnen Corbello en worden principieel niet verkocht, doorgegeven of meegedeeld aan derde partijen. Enkel onder volgende omstandigheden worden de persoonsgegevens mogelijk gedeeld met derden:

 • De gebruiker hiervoor uitdrukkelijk toelating geeft
 • Wanneer het doorgeven van bepaalde persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen Corbello en gebruiker
 • Wanneer het doorgeven van de persoonsgegevens noodzakelijk voor de sluiting en/of de uitvoering van een in het belang van de gebruiker tussen Corbello en een derde afgesloten of af te sluiten overeenkomst. Bijvoorbeeld: onze payment provider, de controle van een betaling, detectie van mogelijke fraude, …
 • Wettelijke verplichtingen in hoofde van Corbello

Conform de Privacywet worden uw persoonsgegevens alleen doorgegeven worden aan niet EU-landen wanneer deze landen eenzelfde passend beschermingsniveau als landen binnen de EU waarborgen, en waar dezelfde of gelijkaardige bepalingen van de Privacywet worden nageleefd. 

De Website kan links naar websites van derden of naar sociale media (zoals niet-limitatief: Facebook, Instagram, Twitter, YouTube,...) bevatten. Zodra de gebruiker via een dergelijke link de Website verlaat, is de Privacy Policy van Corbello vanzelfsprekend niet meer van toepassing. Corbello is onder geen enkel beding verantwoordelijk voor de informatie op een andere website en het op deze website toegepaste Privacy-beleid. De verzameling en gebruik van gegevens, inclusief de persoonsgegevens verzameld op dergelijke site of netwerk, wordt beheerst door het privacy beleid van deze derde en niet meer door de Privacy Policy van Corbello.

7. Wat zijn uw rechten?
De gebruiker heeft, conform de Privacywet, specifieke rechten omtrent de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens: 

7.1 Recht op verzet
Iedere gebruiker kan zich steeds verzetten tegen de verwerking van zijn/haar (persoons)gegevens. Dit recht van verzet bestaat slechts indien er sprake is van zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen (tenzij wettelijk bepaald of wanneer noodzakelijk voor uitvoeren van de overeenkomst met Corbello BV)

7.2 Recht op toegang en inzage
De gebruiker over een recht op toegang tot de informatie rond het al dan niet bestaan van verwerkingen van zijn/haar persoonsgegevens, net als de doeleinden van deze verwerking, de categorieën persoonsgegevens waarop deze verwerkingen betrekking hebben en de categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt

7.3 Recht op rectificatie en aanvulling
De gebruiker heeft steeds het recht om na inzage bepaalde persoonsgegevens te laten verbeteren en/of aanvullen 

7.4 Recht op vergetelheid
De gebruiker heeft het recht om volledig uit alle systemen en databases van Corbello BV gewist te worden in de gevallen bepaald in artikel 17 van de Privacywet

7.5 Recht op dataportabiliteit
De gebruiker heeft het recht om zijn persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijk over te dragen en die volgens de voorwaarden en werkwijze bepaald in artikel 21 van de Privacywet

7.6 Recht om zijn/haar toestemming in te trekken
De gebruiker waarvan er persoonsgegevens verzameld worden, heeft steeds het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van die (persoons)gegevens

7.7 Recht op een menselijke blik bij besluiten
De gebruiker heeft, wanneer de Website gebruik zou maken van een geautomatiseerd beslissingsproces, het recht om de automatische profilering te laten uitschakelen en te vragen om een nieuw besluit, genomen met tussenkomst van een menselijke blik

7.8 Recht om klacht in te dienen
De gebruiker heeft steeds het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (gegevensbeschermingsautoriteit.be) wanneer hij/zij vindt dat zijn/haar persoonsgegevens op een onrechtmatige manier verzameld en verwerkt worden door Corbello.

De gebruiker kan zijn/haar rechten uitoefenen via een schriftelijk verzoek aan Corbello en dit via de communicatiekanalen vermeld in de Privacy Policy

8. Versie en Wijzigingen
Deze privacyverklaring werd laatst gewijzigd op 01/09/2020 om geheel in overeenstemming te zijn met de GDPR-wetgeving.  Deze Privacy Policy kan te allen tijde worden gewijzigd bijvoorbeeld omwille van nieuwe wettelijke verplichten, omwille van technische aanpassingen en/of nieuwigheden, … Indien er essentiële wijzigingen aangebracht worden, zal de gebruiker verwittigd worden door de gewijzigde Privacy Policy op de Website te plaatsen (met inbegrip van de datum van herziening). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de Privacy Policy op regelmatige basis te raadplegen.  Door de Website te blijven bezoeken of gebruiken, gaat de gebruiker onvoorwaardelijke akkoord met de gewijzigde Privacy Policy.

9. Aanvaarding
Deze privacyverklaring voorziet u van al de informatie noodzakelijk om de keuze te kunnen maken of u deze Website wenst te gebruiken en dus uw persoonlijke informatie naar/via Corbello wenst te verzenden. Door deze Website, actief en passief, te gebruiken en/of elektronisch met ons te communiceren, erkent en aanvaardt u zonder voorbehoud onderhavige Privacy Policy. Het erkennen en aanvaarden van deze Privacy Policy impliceert ook uitdrukkelijk het aanvaarden van uw persoonlijke Privacy Policy zoals die in deze Privacy Policy wordt omschreven.

10. Inlichtingen en Vragen
Voor vragen of inlichtingen kan u ons vanzelfsprekend steeds contacteren

10.1 via email: [email protected]

10.2 telefonisch: 03/653.08.68

10.3 per post: Corbello BV (t.a.v. de dataprotection-verantwoordelijke) Bredabaan 309, 2930 Brasschaat, België

 

Cookie Policy

Hoewel niet iedere bezoeker en/of gebruiker van een website/webshop er zich van bewust is, kunnen bij ieder bezoek en/of gebruik van een website/webshop zijn kleine data- of tekstbestanden op de computer van de gebruiker geplaatst worden, zgn. ‘cookies’.  Zo ook door deze website/webshop van Corbello (hierna ook genoemd de ‘Website’).  Dergelijke cookies bevatten informatie die Corbello moeten toelaten haar internetdiensten te verbeteren en de bestelling van de gebruiker te verwerken.

1. Wetgeving
De Belgische Wet betreffende de elektronische communicatie bevat bepalingen rond cookies en het gebruik ervan op websites. Deze Belgische bepalingen zijn afgeleid van de Europese e-Privacy-richtlijn. Vermits de Website een online-(handels)platform dat zich hoofdzakelijk concentreert op de Belgische markt, wordt de Belgische interpretatie van de Europese e-Privacy-richtlijn gevolgd. 

2. Welke Cookies
Onze Website gebruikt volgende cookies of kan deze gebruiken:

2.1 (technische) noodzakelijke cookies:
deze cookies zijn noodzakelijk voor de goede werking van de Website en kunnen niet uitgeschakeld worden in onze systemen. De gebruiker heeft wel de mogelijkheid zijn/haar browser op dergelijke manier in te stellen dat cookies geblokkeerd worden.  De gebruiker dient er wel rekening mee te houden dat de Website geheel of gedeeltelijk niet meer naar behoren zou kunnen functioneren.  Meer bepaald gaat het over:

Sessiecookies: deze cookies schakelen o.a. de functie ‘in winkelwagen' in

Prestatiecookies: de cookies verzamelen anonieme gegevens in die Corbello moet toelaten de prestaties van de Website te analyseren

Google Analytics-cookies: deze cookies analyseren o.a. hoe de gebruiker de Website gebruikt. Google Analytics gebruikt cookies om anoniem standaard internet-loginformatie en informatie over bezoekersgedrag te verzamelen.

Volledige informatie over de cookies die Google Analytics gebruikt, is terug te vinden Cookies & Google Analytics bij de documentatie voor de trackingcode van Google Analytics of via Google's Privacy Policy for Google Analytics. We delen onze analysegegevens niet met andere derden. Google Analytics kan uitgeschakeld worden via volgende link: Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

2.2 cookies m.b.t. sociale media:
de Website biedt de gebruiker te mogelijkheid te connecteren met sociale netwerken zoals Facebook, Twitter, Instagram, …  Door op een sociale mediaknop te klikken,, activeert de gebruiker een third party cookie.  Afhankelijk van de policy van het sociale medium, worden door deze sociale media te gebruiken, third party cookies gecreëerd.

 2.3 YouTube
De Website maakt gebruik van YouTube voor het hosten van videocontent en/of bevat links die de gebruiker doorstuurt naar YouTube. Wanneer de gebruiker op de Website een pagina bekijkt met een geïntegreerd  YouTube-filmpje of wanneer de gebruiker via een link op de Website naar YouTube wordt doorverwezen, creëert YouTube mogelijk cookies.  Kijk zeker op Privacy-pagina van Google/YouTube voor meer informatie

2.4 cookies m.b.t. (rechtstreekse of onrechtstreekse) publiciteit
De Website kan, om extra gebruikers aan te trekken, gebruikmaken van internetadvertenties en/of links op websites van derden.  Er worden mogelijk (third party) cookies ingesteld om het resultaat van de gebruikte internetadvertenties en/of links op websites van derden te meten. Advertenties van Google kunnen mogelijk third party cookies bevatten.

3. Wijzigingen
Deze Cookie Policy kan te allen tijde worden gewijzigd bijvoorbeeld omwille van nieuwe wettelijke verplichten, omwille van technische aanpassingen en/of nieuwigheden, … Indien er essentiële wijzigingen aangebracht worden, zal de gebruiker verwittigd worden door de gewijzigde Cookie Policy op de Website te plaatsen (met inbegrip van de datum van herziening). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de Cookie Policy op regelmatige basis te raadplegen.  Door de Website te blijven bezoeken of gebruiken, gaat de gebruiker onvoorwaardelijke akkoord met de gewijzigde Cookie Policy.

 

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »

 

 

is toegevoegd aan uw winkelwagen.

Niet op voorraad

Het gewenste aantal voor “” is niet beschikbaar.